תקנות הרשמה והשתתפות בקורס - מכללת יהב

הגדרות
1. “קורס”- קורס אחד מתוך הקורסים המוצעים לרכישה באמצעות האתר דרך האינטרנט.
2. “שימוש”- מתן רישיון יחיד לא בלעדי ובלתי עביר, בהתאם להרשאה המפורטת , להשתתף
בקורס. כל מיסחור, העברה ושינוי אסורים בהחלט.

כללי
3. הקורס, זכויות היוצרים וכל זכויות קניין אחרות הינם בבעלות מכללת יהב בע”מ (להלן
ה”מכללה”); הסכם זה אינו מעניק זכות בכל סימן מסחר, זכויות יוצרים, ידע, שם מסחרי, סימן
שירות או זכות קניין רוחני אחר בקורס ו/או בכל חלק ממנו.

התחייבות הלקוח
4. הלקוח מתחייב שלא ליצור עותק של הקורס או חלק ממנו.
5. הלקוח מצהיר כי קרא הסכם זה וכל הסכם אחר הקשור ברכישה ו/או השתתפות בקורס על
כל תנאיו לרבות אך לא רק תנאי ההזמנה והוא מסכים להם וכי קיים את חלקו על פיהם.
6. הלקוח מתחייב שלא להעביר, לשתף, למשכן, להמחות, למכור ולהשכיר את הקורס או הזכויות
בו, שלא לשכפל, להסב ו/או לערוך שינויים, תוספות, גריעות בקורס.

התחייבות המכללה
7. עם מתן הסכמתו של הלקוח לתנאי ההזמנה והסכם זה ולאחר עמידתו בתנאים לרבות ביצוע
תשלום עבור הרכישה , מתחייבת המכללה לספק ללקוח את אפשרות להשתתף בקורס.

אחריות המוצר
8. מכוון שמדובר בקורס מקוון , האחריות עבור תקינות ואיכות האינטרנט וכל הנגזרות מכך
אינה באחריות המכללה וכי אין המכללה נושאת בכל אחריות כלפי הלקוח בעניין. כמו כן,
המכללה אינה אחראית על כל בעיית אבטחה, וירוס, איבוד מידע או כל בעיה אחרת במידה
ותגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהשתתפות בקורס.
9. המכללה אינה מציגה כל מצג כלפי הלקוח לרבות אך לא רק התאמה לתכלית מסוימת, העדר
שיבושים או איכות מספקת או התאמת הלקוח לקורס כזה או אחר; כמו כן אין המכללה אחראית
כלפי הלקוח לכל נזק תוצאתי עקיף, אגבי, עונשי או מיוחד לרבות אך לא רק אובדן רווחים או
כל נזק כספי אחר או לטענה של צד ג’ כלשהו הנובעים מרכישה ו/השתתפות בקורס או הקשורים
אופן אחר להוראה כלשהי של הסכם זה לרבות של עוולה נזיקית, הפרת חוזה, הפרת חובת תום
לב או חטבת זהירות באופן אחר.בכל מקרה אחריות המכללה מוגבלת לסכום ששולם לה בפועל
עבור רכישת הקורס.
10. ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי המכללה בכל הנוגע לקורס, תוצאות ההשתתפות בו
וכל עניין אחר הקשור לקורס ולתוצאותיו ; בכל מקרה, במידה ויקבע כי למכללה ישנה אחריות
כלשהי, גבול אחריות זה לא יעלה על עלות המוצר שנרכש.

תמורה
11. בתמורה להשתתפות בקורס מתחייב הלקוח לשלם למכללה עפ”י המחיר הנקוב של הקורס.
מדיניות ביטולים והחזר כספי
12. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי אין זכות החזרה לאחר תחילת הקורס.
13. ביטול הרשמה עם זיכוי מלא של התשלום יתאפשר עד 14 ימים מתאריך ההרשמה לפי חוק הגנת הצרכן.

כללי
14. הלקוח מצהיר כי קרא את כל תנאי ההסכם והמצורף לו ובעצם רכישת הקורס, מסכים הלקוח לכל התנאים.
15. הלקוח מתחייב למלא בטופס ההזמנה את פרטיו בצורה נכונה ומדויקת.
16. הלקוח מצהיר כי הינו פועל עפ”י חוק ואינו עובר על אף חוק בעת ביצוע הרכישה ומשתמש בכרטיס אשראי בתוקף ואשר בבעלותו.
17. ידוע ללקוח כי במידה וההתחברות המקוונת לקורס נכשלה באיזה שהוא אופן, לא יהווה הדבר
עילה לאי תשלום או החזרת תשלום ; המכללה מצידה תעשה ככל יכולה בתחום הסביר בכדי
לאפשר ללקוח להתחבר לקורס.
18. המכללה אינה מתחייבת כי הקורס עונה על צרכי/דרישות הלקוח ואינה אחראית על רמת שביעות רצונו מהקורס.
19. אין לראות בפרסום הקורסים מעין המלצה לרכישת הקורס מטעם המכללה
20. חשבון הלקוח הינו אישי והלקוח מתחייב כי רק הוא יעשה בו שימוש וכי לא ישתמש בפרטי גישה לחשבון אחר שאינו שלו.
21. הלקוח מתחייב כי לא יבטל את העסקה מול חברת האשראי לאחר ביצוע העסקה; ביטול כאמור יחשב למעשה שאינו כדין ולהפרה בוטה של הסכם התקשרות זה ויקנה למכללה כל סעד שבדין העומד לרשותה כנגד הלקוח.
22. עסקאות האשראי המבוצעות דרך האתר מאובטחות. יחד עם זאת, אין המכללה אחראית לנזק שיגרם כתוצאה מפריצה לשרת וגניבת נתונים מכל סוג שהוא לרבות פרטי כרטיס אשראי.
23. במידה והמכללה זיהתה פעולה בלתי חוקית, לא ראויה/אטית, תהיה רשאית המכללה להגביל, להשהות, לחסום או לסגור את השתתפות הלקוח בקורס ללא החזר כספי עבור הקורס.